•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Primena rodne analize u strateškom planiranju u policiji

  •  
  • Datum: 05. oktobar 2013.
   Sagledavanje mogućnosti za uvođenje rodne perspektive u strateško planiranje i rad policije i primena alata za rodnu analizu bile su glavne teme drugog seminara za analitičare/ke i planere/ke u Ministarstvu unutrašnjih poslova (MUP).

   Učesnica seminara objašnjava kako primeniti rodnu perspektivu u obuci zaposlenih u MUPu
   Učesnica seminara objašnjava kako primeniti rodnu perspektivu u obuci zaposlenih u MUPu
   Rodno senzitivna statistika

   Predstavnica Republičkog zavoda za statistiku (RZS) Jana Kačarević govorilaje o važnosti rodno osetljive statistike. Kroz niz primera iz prakse RZS Kačarević je pokazala da statistika nije rodno neutralna i da može da bude od velikog značaja prilikom strateških i godišnjih operativnih planova. Sa tim su se složili i učesnici seminara, ističući da se u Srbiji statistika koristi samo kada se desi neka tragedija, a da se ne uviđa da je rodno osetljiva statistika važna za prevenciju krivičnih dela.

   Konkretne primere o praksama rodno osetljive kadrovske i drugih evidencija u MUP-u predstavila je Gorica Latinkić iz Sektora unutrašnje kontrole MUP-a i članica Analitičke grupe za sprovođenje Nacionalnog akcionog plana za primenu Rezolucije 1325 Saveta bezbednosti UN - Žene mir i bezbednost. Prema istraživanju  analitičke grupe, kadrovska evidencija u MUP-u ne sadrži sve potrebne parametre za praćenje realizacije NAP-a, posebno u pogledu stručnog usavršavanja i edukacije žena, sistema nagrađivanja i karijernog sistema.

   „Potrebno je prevazići određene nedostatke koji trenutno postoje u evidencijama MUP-a u cilju promovisanja rodne ravnopravnosti. Sa tim u vezi, potrebno je uvesti automatizovane i rodno osetljive evidencije predstavki i pritužbi svih građana, evidencije žena koje su se prijavile i koje su angažovane u mirovnim misijama, evidencije slučajeva zlostavljanja na radu, kao i evidencije o razlozima napuštanja MUP-a“, naglasila je Latinkić.

   Integracija rodne perspektive u upravljanje rizicima od katastrofa

   Kako rod utiče na ishode prirodnih katastrofa u Srbiji i svetu pokazala je dr Zorica Mršević, naučna savetnica u Institutu za društvene nauke i vanredna profesorka na  Fakultetu za evropske pravno-političke studije, Univerzitet Singidunum, Novi Sad.

   „Iako je opšti stav da se katastrofa ne može sprečiti, niti se na njen ishod može uticati, činjenice pokazuju da katastrofe nisu rodno neutralne“, istakla je Mršević.

   Ona je ukazala na činjenicu da su čak 80% žrtava cunamija iz 2004. godine bile žene, jer su na obali čekale svoje muževe da se vrate sa ribarenja.

   Poslednjeg dana seminara, učesnici su imali priliku da primene konkretne alate rodne analize. Analiziran je broj krivičnih dela u Švedskoj i upoređivan sa podacima iz Srbije. Pored toga, sagledane su različite bezbednosne pretnje kojima su izložene žene i muškaraci u Srbiji a učesnici su rodno analizirali postupak pritužbi u MUP-u, kako bi uvideli konkretnu korist od rodne analize u svom daljem radu.

   Na seminaru su učestvovali predstavnici/ce Biroa za strateško planiranje, Biroa za međunarodnu saradnju i evropske integracije, Sekretarijata, Uprave za stručno usavršavanje i osposobljavanje i usavršavanje, Uprave za analitiku, Biroa za informacije od javnog značaja, Odeljenja za upravljanje projektima finansiranih iz IPA fondova, Biroa za pritužbe i pretstavke, Kabineta ministra i Uprave za ljudske resurse.

   BCBP je ovaj seminar realizovao u okviru programa saradnje između Švedskog nacionalnog policijskog odbora (SNPB) i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije (MUP RS) 2013-2014, uz podršku Švedske međunarodne agencije za saradnju i razvoj (SIDA) II faza: Pružanje podrške implementaciji Strategije razvoja. 
  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •