•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Šta su bezbednosni izazovi u Sandžaku i kako ih rešiti?

  •  
  • Datum: 20. april 2012.
   Najveći bezbednosni problemi u Novom Pazaru i okolnim opštinama su kriminal, narušavanje javnog reda i mira, nasilje u porodici, vršnjačko nasilje i narkomanija. Od svih bezbednosnih problema o nasilju u porodici se u javnosti ne govori dovoljno, a zbog njega najviše trpe žene i deca. Rešavanjem ovih problema bave se različite lokalne institucije - od policije, centara za socijalni rad i tela za bezbednost do organizacija civilnog društva, ali često njihova komunikacija i koordinacija nisu dovoljno razvijene.
   U većini opština ne postoji koordinirana saradnja između  tela za rodnu ravnopravnost, tela za bezbednost i bezbednosnih institucija (policije i pravosuđa), kada je reč o nasilju u porodici. Tim povodom Danica Todorov je učesnicima prenela iskustvo uspostavljanja neformalne mreže za rešavanje nasilja u porodici u Vojvodini „Život bez nasilja“ kao dobar primer međusektorske saradnje.

   Gospođa Todorov je istakla i da je međuopštinska saradnja veoma bitna u rešavanju ovog problema - npr. udruživanjem sredstava dve ili više opština može se osnovati Sigurna kuća za žrtve nasilja u porodici, zajednički S.O.S. telefon i mobilni tim. Ona je ukazala i na mogućnost osnivanja posebnog fonda za zaštitu žrtava nasilja u porodici, u koji bi se slivala sredstva od kazni za ovu vrstu dela, i koja bi išla kao pomoć žrtvama po izlasku iz sigurnih kuća.

   Preporuke za unapređenje bezbednosti u zajednici

   Učesnici seminara su se saglasili da je staranje o bezbednosti u jednoj zajednici odgovornost svih a ne samo jedne institucije ili tela. Neke od preporuka koje su formulisane tokom skupa obuhvataju:

   • unapređivati rad i saradnju opštinskog saveta za bezbednost sa svim lokalnim institucijama, s obzirom da ovo telo imaju značajnu ulogu u unapređenju ukupnog stanja bezbednosti u zajednici.
   • uključiti predstavnike saveta/komisija za rodnu ravnopravnost i saveta za međunacionalne odnose u rad opštinskih saveta za bezbednost kao stalne članove ili kroz radne grupe Saveta.
   • pokrenuti inicijative za uspostavljanje saveta za bezbednost u opštinama u kojima ovo telo za sada ne postoji.
   • povećati transparentnost rada institucija i organa koji brinu o bezbednosti na lokalnom nivou.
   • učiniti policijsku profesiju primamljivom za mlade, kreativne i pametne ljude, a posebno za mlade iz manjinskih zajednica.
   • raditi kontinuirano na otvaranju MUP ka građanima, ali i drugim ministarstvima i organizacijama.
   • poboljšati informisanost građana, ali i međusobnu informisanost institucija o njihovim nadležnostima i zadacima kako se izbeglo preklapanje nadležnosti i aktivnosti i kako bi građani imali realnija očekivanja od institucija.
   • rad državnih službenika treba da bude zasnovan na profesionalizmu a ne na ličnom stavu prema problemu.
   • podizati svest javnosti i državnih službenika u bezbednosnim institucijama da je bezbednost odgovornost svih a ne samo jedne institucije.
   • povećati učešće građana u debati o bezbednosnim politikama, njihovom kreiranju, ali i nadzoru i evaluacija rada organa javne uprave koji se staraju o bezbednosti.
   • podsticati inicijative za međusektorsku saradnju u zajednici.
   • prilagoditi potrebama i specifičnostima zajednice modele saradnje.

    

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •