•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Šta su bezbednosni izazovi u Sandžaku i kako ih rešiti?

  •  
  • Datum: 20. april 2012.
   Najveći bezbednosni problemi u Novom Pazaru i okolnim opštinama su kriminal, narušavanje javnog reda i mira, nasilje u porodici, vršnjačko nasilje i narkomanija. Od svih bezbednosnih problema o nasilju u porodici se u javnosti ne govori dovoljno, a zbog njega najviše trpe žene i deca. Rešavanjem ovih problema bave se različite lokalne institucije - od policije, centara za socijalni rad i tela za bezbednost do organizacija civilnog društva, ali često njihova komunikacija i koordinacija nisu dovoljno razvijene.

   Ostali izazovi u saradnji koje su učesnici naveli su:

   • nedovoljno razvijeni kanali komunikacije između različitih aktera u zajednici
   • nepoznavanje nadležnosti institucija
   • nedostatak razumevanja i poverenja između OCD i državnih institucija poput policije
   • nedovoljno prepoznat rad tela za bezbednost u zajednici koji za posledicu ima nedovoljnu podršku zajednice aktivnostima koje sprovode ta tela
   • nedovoljan broj obučenih ljudi koji će raditi na rešavanje određenih problema (na primer maloletnička delikvencija, rad u školama kao školski policajac, nasilje u porodici, itd.)
   • netransparentnost rada institucija i organa koji brinu o bezbednosti
   • uvođenje novih metoda rada policije (npr. rad policije u zajednici) predstavlja izazov za policijske službenike, ali i građane koji treba da se naviknu na nove metode rada policije i da sarađuju sa institucijama
   • neodgovarajući pravni okvir

   Uloga lokalnih institucija u primeni Rezolucije 1325 u Srbiji

   Dragana Petrović, nezavisna konsultantkinja, učesnicima je predstavila sadržaj NAP za primenu Rezolucije SBUN 1325 i proces njegovog donošenja i ukazala na mogućnosti koje ovaj dokument pruža lokalnim institiucijama. Lokalna tela za rodnu ravnopravnost i bezbednost, u saradnji sa policijom mogu raditi na prevenciji nasilja i zaštiti žrtava, ali i voditi lokalne kampanje za promociju novog pristupa bezbednosti i edukaciju građana i predstavnika institucija.

   Dobri primeri saradnje institucija i organizacija na lokalnom nivou

   Kada je reč o problemu narkomanije i maloletničke delikvencije, dobar primer saradnje MUP i Ministarstva prosvete na lokalnom nivou predstavlja skoro pokrenuta akcija „Mreža“, koja se sprovodi na teritoriji cele države u školskim objektima i objektima u blizini škola. Cilj ove akcije je da se deca zaštite od dilera droge koji su najprisutniji u školama na šta često ukazuju i sami roditelji. Akcijom, koja je sprovedena u 27 policijskih uprava, do sada je opservirano 560 osnovnih i srednjih škola. U dvorištima srednjih škola u Beogradu i Subotici otkriveno je sedam skrivenih mesta za narkotike, a u akciji je pronađeno i osam laboratorija sa zasađenom marihuanom sa više od 260 biljaka i to na lokacijama u Kruševcu, Prokuplju, Valjevu, Kragujevcu, Novom Sadu i drugim mestima. Najveća količina droge nađena je u Kragujevcu, gde je zaplenjeno 2.750 grama heorina. Pored toga, policija je zaplenila više od 500 tableta sintitičke droge, ali i 10 komada oružja i hladnog oružja, 800 komada municije i više hiljada evra (Blic).

   Policija aktivno radi i na suzbijanju maloletničke delikvencije, pa tako trenutno postoji 600 školskih policajaca. MUP aktivno učestvuje i u nekoliko projekata, poput projekta „Bezbedno detinjstvo i razvijanje bezbednosne kuluture mladih“, čiji je cilj da policijski službenici učenicima petog razreda osnovnih škola predstave rizike i pretnje koji ugrožavaju njihovu bezbednost, načine prevencije i veštine samozaštite. Neretko se, međutim, dešava da školske uprave ne prijavljuje slučajeve nasilja, čime se onemogućava rad policije na rešavanju slučajeva nasilja i zaštite maloletnika.

    

   Ključne institucije koje su obuhvaćene „Mrežom“ su centri za socijalni rad, zdravstvene ustanove, obrazovne institucije, predstavnici lokalne samouprave i OCD. Pored toga, Mreža uključuje i policiju, tužilaštva i sudove. Do sada su memorandum o saradnji u okviru mreže potpisale institucije i organizacije u 26 vojvođanskih opština. Memorandum je zasnovan, pre svega, na principima dobrovoljnosti, saradnje, međusobne razmene informacija i stečenog iskustva, i otvoren je za uključivanje drugih  institucija i organizacija na pokrajinskom i lokalnom nivou. Mreža od 2004. godine ima i strateške partnere koji pružaju podršku njenim članovima. To su Pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo i socijalnu politiku, za obrazovanje za omladinu i sport i ženske organizacije civilnog društva. Ove institucije čine Pokrajinski tim, čiji je koordinator Pokrajinski ombudsman. Za uspeh mreže zaslužan je koordinator, u ovom slučaju Pokrajinski ombudsman, ali i upornost i volonterski rad predstavnika svih institucija. Mreža funkcioniše preko Pokrajinskog tima i 26 lokalnih timova. Pokrajinski tim se stara za koordinaciju svih aktivnosti, organizovanje predavanja, obuka i treninga, zatim za  prikupljanje i obradu podataka koji mu dostavljaju lokalni timovi. Ključne aktivnosti Pokrajinskog tima su usmerene na stalnu edukaciju svojih članova, osnaživanje institucija u Mreži (CZSR, policija, tužilaštva, pravosuđe), upoznavanje sa međunarodnim standardima u oblasti nasilja u porodici i razmenu iskustva i dobre prakse. Lokalni timovi u svom sastavu obuhvataju lokalne, ali i pokrajinske i republičke organe. Njih karakteriše samostalnost okupljanja i organizovanja i samostalnost u radu, a memorandum predstavlja samo polaziše na osnovu kojeg se saradnja razvija  i unapređuje. Lokalni timovi su različitog sastava i veličine ali u svim opštinama Centri za socijalni rad imaju ulogu koordinatora lokalnog tima. Prednost formiranja ovih stručnih timova je ta da se obezbeđuje bolja saradnja, prikupljanje podataka i pomoć onima koji su preživeli nasilje.

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •