•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Direktorka BCBP obučila stručnjake EU za RSB za pružanje pomoći u postkonfliktnom kontekstu

  •  
  • Datum: 25. januar 2019.

   Direktorka BCBP Sonja Stojanović Gajić je održala specijalistički kurs o Reformi sektora bezbednosti (RSB) u okviru Evropske nove trening inicijative za civilno upravljanje krizama (ENTRi) održane od 22-25 januara 2019. u Briselu. Trening je organizovao Austrijski studijski centar za mir i rešavanje sukoba (ASPR).

   Kurs se fokusirao na upoznavanje učesnika sa dugotrajnim aspektima procesa reforme sektora bezbednosti (RSB) koji su povezani sa opštim naporima za oporavak u postkonfliktnom kontekstu i koji igraju ključnu ulogu u dostizanju održivog razvoja i dobrog upravljanja. Učesnici ENTRi kursa o RSB su bili civilni savetnici i programski menadžeri procesa RSB iz institucija EU (EEAS, Evropski savet, Evropski parlament), kao i iz država članica EU i država koje nisu članice EU a koje su bile ili su trenutno uključene u multilateralne ili nacionalne razvojne organizacije i strukture, misije upravljanja krizama i mirovne operacije kojima upravljaju EU, UN i OEBS, kao i humanitarni radnici u kriznim područjima. Među učesnicima je bilo i civilno programsko osoblje srednjeg nivoa RSB i savetnici procesa RSB iz država u kojima se ovi procesi sprovode, kao što su Ukrajina, Makedonija i Tajland.

   Tokom kursa, Stojanović Gajić je prenela brojne lekcije koje je BCBP naučio radeći u oblasti RSB, uključujući lekcije o uključivanju civilnog društva u RSB, koordinaciji između međuvladinih organizacija u RSB i civilnim kapacitetima u EU upravljanju krizamaInteraktivni dizajn kursa je omogućio da iskustva i trenera i učesnika budu vrednovana i razmenu praktičnih rešenja među učesnicima.

   Sledeći problemi su identifikovani kao glavni izazovi u prevođenju dugotrajnog pristupa RSB u praksu:

   • Konceptualna pretpostavka RSB jeste da je država najbolji model za implementaciju upravljanja bezbednošću. Normativni koncept reforme sektora bezbednosti je baziran na pretpostavci da je društvima bolje ako imaju sektor bezbednosti koji je korist, a ne prepreka, za mir, bezbednost, razvoj i stabilnost.
   • Ograničeno znanje donatora o lokalnim istorijskim, političkim i društvenim dinamikama koje takođe mogu da se nađu na putu davanja pozitivnog doprinosa. Ovo je često pojačano ograničenim pristupom značajnim lokalnim i nacionalnim informacijama ili potencijalno značajnim informacijama koje prikupe, ali ne podele drugi međunarodni akteri.
   • Jaz između aspiracija (mandati) i realnosti (stanje na terenu).
   • Nepostojanje bezbednog okruženja i za aktere države domaćina u RSB i za spoljne aktere, npr. vojni sukob u toku i/ili strukturno nasilje, rasprostranjenost malokalibarskog oružja, organizovani kriminal, aktivnosti naoružanih nedržavnih aktera. Uslovi kao što su ugrožena lična bezbednost i radni uslovi (vremenski uslovi, oprema, rizici po zdravlje) mogu da sputaju učinak, posebno spoljnih savetnika.
   • Pomoć usko fokusirana na specifične komponente sektora bezbednosti (npr. odbrana ili policija) i zapostavljanje ostalih aspekata.
   • RSB je svedena na funkcionalnu izgradnju kapaciteta - „treniraj i opremi“ pristup.
   • Zapostavljanje aspekta demokratskog upravljanja i odgovornosti RSB, radeći samo sa provajderima bezbednosti. Neuspeh da se prioritizuju i ojačaju demokratske institucije i pravni okvir za obezbeđivanje odgovornosti i nadzora nad sektorom bezbednosti.
   • Neuspeh da se osigura lokalno vlasništvo nad reformskim poduhvatima.
   • Zapostavljanje političkih aspekata RSB kao što su odnosi moći u lokalnom sektoru bezbednosti i politička težina njihovih interesa.
   • Nedostatak političke volje. Relevantne zainteresovane strane su retorički posvećene RSB, ali se u stvarnosti protive ozbiljnim naporima za refomu. Lokalne elite u političkim i bezbednosnim institucijama pokušavaju da manipulišu procesom RSB.
   • Ne postoji zajednička vizija refome svih uključenih aktera, kao ni lokalni, nacionalni i međunarodni kapaciteti da se refome održe kada se započnu, osiguranje održive posvećenosti svih aktera dugom i povremeno teškom procesu reforme, niti jako političko vođstvo i podrška.
   • Reputacija timova kod lokalnih i nacionalnih kolega može biti narušena sklonošću međunarodnih aktera da sarađuje sa pojednicima za koje se zna ili se kasnije ispostavi da su korumpirani ili da su kršili ljudska prava, zanemarivanjem lobiranja kod političkih elita i interesnih strana u RSB u svetlu snažne i često zanemarivane političke opozicije planovima za RSB, i - nekada iz dobronamernih praktičnih razloga - otpornošću ka izgradnji mira odozdo i lokalnom vlasništvu, uprkos retoričkoj posvećenosti suprotnom.
   • Uključivanje samo vladinih institucija, zaboravljajući nedržavne aktere.
   • Spoljna finansijska, tehnička i politička posvećenost nije garantovana i adekvatna u obimu i trajanju kako bi omogućila državnim i lokalnim odgovornima za proces RSB da sprovedu duge, ali efikasne i dovoljne reforme.
   • Sarađivanje samo sa uobičajenim akterima koji isporučuju rezultate, što su verodostojne i pouzdane partnerske organizacije i pojedinci koji su uspešno bili uključeni u prethodne zajedničke poduhvate.

   Posebna pažnja tokom kursa je posvečena negovanju razumevanja različitih perspektiva između civilnih i bezbednosnih profesionalaca uključenih u pomoć pri RSB, kao i između lokalnih i međunarodnih aktera. Kurs Refome sektora bezbednosti je učesnicima dao znanje i veštine da sprovedu pregled postkonfliktnog konteksta i okruženja, kao i procesa reformi povezanih sa RSB programima, kao što je reforma tranzicione pravde.

    

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •