•  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  •  
   
  •  
    • Proces reforme policije u Srbiji postao je tesno povezan sa pristupnim pregovorima sa EU. Očekivano otvaranje pregovora o poglavlju 24 tokom 2016. godine, koje obuhvata politike iz oblasti pravde, slobode i bezbednosti, postaviće prioritete reformama u ovoj oblasti u skladu sa Akcionim planom za ovo poglavlje.

     Uloga građanskog društva u ovom procesu pregovora o poglavlju 24 posebno je važna sa aspekta transparentnosti i odgovornosti u procesu reforme policije.

     Zato ovaj projekat ima cilj da dalje doprinese jačanju uloge koje građansko društvo ima u praćenju reformi, kroz tri najrelevantnija mehanizma u ovom procesu:

     • koalicija prEUgovor, koja prati stanje u pogavljima 23 i 24,
     • Radna grupa za poglavlje 24 u okviru Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji
     • SEKO mehanizam za oblasti pravde i unutrašnjih poslova

     Projekat podržava koordinacionu ulogu unutar građanskog društva u vezi sa postizanjem spremnosti i kapaciteta da punopravno učestvuje u konsultacijama i praćenju toka pregovora Srbije o članstvu u EU.

     Dodatno, projekat ima za cilj i da poveća nivo znanja relevantnih aktera o procesu reforme policije, kroz izradu i promociju Vodiča kroz unutrašnje poslove u EU. Na kraju, projekat će osigurati veću vidljivost tema iz ove oblasti kroz diseminaciju biltena, informativnih brošura, organizaciju javnih događaja i konsultativnih sastanaka gore pomenutih mreža i predstavnika državnih institucija, te drugih aktera koji učestvuju u ovom procesu.

     Sprovođenje projekta podržava OEBS Misija u Srbiji

    • Tagovi: policija, reforma, reforma policije, transparentnost, odgovornost
  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •