•  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  •  
   
  •  
    • Konferencija za novinare održana je u Novom Sadu u februaru 2011.

     Lokalnim zajednicama nedostaje sinergija prilikom rešavanja brojnih problema, pa tako je i u oblasti bezbednosti. Vrlo retko svi akteri na lokalnom nivou rade zajedno kako bi se neki bezbednosni problem otklonio. Često napori koje ulažu članovi opštinske vlasti teku paralelno sa naporima koje ulažu građani i njihova udruženja. Šta više, neretko se ti procesi i ne “dodiruju”.

     Odgovor na ova i brojna druga pitanja vezana za bezbednost u lokalnoj zajednici Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP) je nastojao da pronađe u saradnji sa predstavnicima tri opštinska saveta za bezbednost (Bečej, Kikinda i Senta) i drugih tela u lokalnoj samoupravi tokom sprovođenja jednogodišnjeg projekta „Kreiranje i razvoj lokalnih politika - evropska dimenzija“ čiju je realizaciju podržao Fond za otvoreno društvo. 

     Sam projekat je realizovan u partnerstvu sa Centrom za podršku ženama iz Kikinde.

     Lokalni saveti za bezbednost

     U periodu od decembra 2010. do septembra 2011. godine BCBP je sproveo istraživanje u 15 opština u Vojvodini o kapacitetima lokalnih saveta za bezbednost, zatim realizovao obuke radi podizanja ukupnog nivoa znanja članova saveta za bezbednost u tri odabrane opštine u Vojvodini o reformi sektora bezbednosti u Srbiji i pružio stručnu podršku lokalnim savetima za bezbednost, predstavnicima izvršne vlasti i predstavnicima organizacija civilnog društva u kreiranju praktičnih planova i akcija na lokalnom nivou.

     Promena u razmišljanju o bezbednosti, od bezbednosti u čijem je fokusu samo država ka bezbednosti pojedinca, odnosno ljudskoj bezbednosti, poslednjih decenija omogućila je da se na kvalitativno drugačiji način razmatra bezbednost u lokalnim zajednicama, i da se u skladu sa tim ponude nova rešenja koja bi stepen bezbednosti svih građana i građanki jedne društvene zajednice podigla na viši nivo.

     Za ostvarivanje ljudske bezbednosti od velike važnosti je da svi relevantni subjekti u lokalnoj zajednici aktivno učestvuju u odlučivanju o pitanjima koja se tiču njihove bezbednosti. Jedan od načina za aktivno učestvovanje ključnih članova zajednice u unapređenju (ljudske) bezbednosti na lokalu predstavlja i formiranje lokalnih tela za bezbednost.

     U Srbiji je od 2002. godine do danas uspostavljeno preko 100 tela na lokalnom nivou koja po statusu i načinu rada mogu da se podvedu pod savete za bezbednost, mada se u različitim opštinama i gradovima često različito i zovu. Prvi saveti za bezbednost na lokalnom nivou u Srbiji nastali su kao rezultat sprovođenja pilot projekta „Policija u lokalnoj zajednici i bezbedne zajednice u Srbiji“ koji su pokrenule međunarodne organizacije u Srbiji u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srbije. Međutim, iako postoji veliki broj formiranih tela za bezbednost, o njihovom funkcionisanju se još uvek malo zna u Srbiji. Nedovoljno se  zna i na koji način ova tela doprinose unapređenju ljudske bezbednosti na lokalu. Iz tih razloga, istraživači Centra su u sklopu projekta izradili priručnik za rad lokalnih saveta za bezbednost. Svha priručnika je da se svi zainteresovani čitaoci upoznaju sa konceptom ljudske bezbednosti i bezbednosti u lokalnoj zajednici, zatim sa iskustvima i pozitivnim primerima rada saveta za bezbednost. Posebna pažnja prilikom izrade priručnika posvećena je i mehanizmima saradnje lokalnih saveta za bezbednost sa spoljnim akterima i predlaganju mogućnosti za uključivanje civilnog društva, odnosno građana i građanki u odlučivanje o bezbednosti.

     Pozitivni primeri rada

     U sklopu projekta „Kreiranje i razvoj lokalnih politika - evropska dimenzija“ predstavnici Opštinskog saveta za bezbednost iz Kikinde su u saradnji sa lokalnim institucijama i organizacijama civilnog društva pokrenuli inicijativu za osnivanje regionalnog skloništa za žene i decu žrtve nasilja u porodici i trgovine ljudima. Inicijativa je pokrenuta u aprilu 2011. godine, a prvi koraci su obuhvatili sastavljanje izveštaja o postupanju Policijske uprave Kikinda u slučajevima nasilja u porodici i trgovine ljudima na teritoriji Severnobanatskog okruga za protekle tri godine. Dokument koji je sačinio tim Ministarstva unutrašnjih poslova predat je Opštinskom savetu za bezbednost sa inicijativom da se podrži ideja o zajedničkom radu šest opština (Kikinde, Sente, Ade, Novog Kneževca, Čoke i Kanjiže) na osnivanju skloništa - sigurne kuće, za zbrinjavanje žrtava dva pomenuta vida rodno zasnovanog nasilja. Na sednici Saveta, održanoj aprila 2011, inicijativu su predstavili koordinator Saveta za bezbednost i predstavnik MUP-a Pavle Rajkov i Marija Srdić, direktorka Centra za podršku ženama. Članovi/ce Saveta su jednoglasno usvojili predlog i saglasili se da se on predstavi na Savetu Upravnog okruga pred predsednicima preostalih pet opština Severnobanatskog okruga.

     Predlog koji je uputio Savet za bezbednost iz Kikinde usvojen je u maju 2011. godine na sednici Saveta Severnobanatskog upravnog okruga. Tom prilikom je dogovoreno da se svim predsednicima Opština uputi dopis u kojem se traži da se izjasne o inicijativi kao i da (ukoliko inicijativu prihvataju) imenuju osobe za učešće u timu koji će dalje raditi na prikupljanju i sistematizovanju informacija i kreiranju odgovarajućeg Projekta. Do polovine juna 2011. sve opštine su odgovorile pozitivno na ovu inicijativu nakon čega je formiran tim koji je otpočeo sa prikupljanjem informacija o radu postojećih skloništa/sigurnih kuća na teritoriji Vojvodine i pronalasku najbolje lokacije i odgovarajućeg modela za regionalno sklonište za žene i decu žrtve porodičnog nasilja.

     U prilogu možete preuzeti poseban "Priručnik za rad lokalnih saveta za bezbednost" koji su zajedničkim snagama priredili Maja Bjeloš, Zorana Brozović i Saša Đorđević.

    • Tagovi: bezbednosna politika, lokalna zajednica, bezbednost, ljudska bezbednost, Maja Bjeloš, Saša Đorđević
  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •