•  
    • Srbija i Mađarska – razbijanje demokratije
     • Publikacije

     • Autor: Marko Drajić
     • Srbija i Mađarska – razbijanje demokratije

     • U ovom dokumentu se ističe da je Mađarska trenutno najbliži spoljnopolitički partner Srbiji. Navodi se da se između ove dve države više ne otvaraju bilo kakva sporna bilateralna pitanja, a politički i ekonomski interesi se sve više poklapaju. Vrednosti na kojima počivaju vlasti ove dve ...

    • Sektor bezbednosti u zarobljenoj državi
     • Publikacije

     • Autor:
     • Sektor bezbednosti u zarobljenoj državi

     • Izveštaj o zarobljavanju države u Srbiji je pionirski rad BCBP-a koji ima za cilj dokumentovanje i dekonstruisanje tekućeg procesa zarobljavanja države u sektoru bezbednosti kroz predstavljanje mehanizama, aktera i posledica ovog procesa.

    • Policija u vreme vanrednog stanja
     • Publikacije

     • Autor: Saša Đorđević
     • Policija u vreme vanrednog stanja

     • U izveštaju je procenjeno koliko je u vanrednim okolnostima policija postupala u skladu sa demokratskim standardima policijskog rada. Predstavljena je analiza konteksta vanrednog stanja u Srbiji, a zatim analizirani zadaci i rezultati policije, te slučajevi u kojima postoje indicije o ...

    • Sektor bezbednosti u vanrednom stanju: testiranje demokratije
     • Publikacije

     • Autor: Isidora Stakić, Jelena Pejić Nikić, Katarina Đokić, Marija Ignjatijević, Saša Đorđević
     • Sektor bezbednosti u vanrednom stanju: testiranje demokratije

     • Srbija je tokom 52 dana vanrednog stanja pala na testu demokratije zbog niza propusta i nepravilnosti u postupanju i kontroli sektora bezbednosti, zaključak je analize Beogradskog centra za bezbednosnu politiku (BCBP).

    • Maske su pale. Srbija u pandemiji geopolitike
     • Publikacije

     • Autor: Isidora Stakić, Maja Bjeloš, Marko Drajić
     • Maske su pale. Srbija u pandemiji geopolitike

     • Maske su pale i interesi srpske spoljne politike su ogoljeni tokom pandemije COVID-19. Ti interesi ne počivaju na vrednostima opšteg dobra, već na mehanizmu za očuvanje postojećeg unutrašnjeg poretka. To je jedan od zaključaka u spoljnopolitičkoj analizi Beogradskog centra za bezbednosnu ...

    Srbija i Mađarska – razbijanje demokratijeSektor bezbednosti u zarobljenoj državiPolicija u vreme vanrednog stanjaSektor bezbednosti u vanrednom stanju: testiranje demokratijeMaske su pale. Srbija u pandemiji geopolitike
  •  
  •  
  • Pronađite publikacije, analize i propise u jedinstvenoj bazi resursa koja je dostupna svim posetiocima sajta BCBP.
   Napredna pretraga
  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  •  
   
  •  
     • Godina: 2001
     • Zakonski okvir demokratske kontrole oružanih snaga i sektora bezbednosti: norme i stvarnost

     • Na prvi pogled, čini se da je odnos izmedju prava i demokratske kontrole oružanih snaga – bizaran. Pravnici se nikada nisu jasno fokusirali na pitanje demokratske kontrole oružanih snaga (DKOS) i civilno-vojnih odnosa, dok se debata o DKOS tiče čisto zakonskih pitanja. U isto vreme, malo je onih koji osporavaju tezu da je vladavina prava suštinski preduslov za primenu DKOS.

    • Knjiga ima dva dela. U prvom se postavlja problem "Pravnih pitanja DKOS u procesu reforme sektora bezbednosti: slučaj post-komunističkih zemalja u Jugoistočnoj Evropi", o kojima piše Plamen Pantev. Raspravljajući o zakonskom konceptu DKOS i njenim komponentama, on ističe da bi on trebalo da uključuje: bazičnu saglastnost političkih aktera u društvu (na vlasti i u opoziciji) kad je reč o ulozi i mestu oružanih snaga kao i o demokratskoj kontroli nad njima, uspostavljanje ustavnog i zakonskog okvira sistema subordinacije u okviru komande i kontrole odbrane u miru i ratu, organizaciju za planiranje odbrane koja će garantovati transparentnu i nadgledanu aktivnost oružanih snaga, politički i zakonski garantovano: poštovanje vojnog profesionalizma i kompetencije, depolitizaciju vojnih aktivnosti, odgovornost skupštine za odluke u oblasti bezbednosti i odbrane, zakonsku i političku podršku aktivnosti nezavisnih istraživačkih instituta koji se bave pitanjima bezbednosti i odbrane, štampe i drugih medija, itd. Plantev zaključuje da su, u zemljama jugoistočne Evrope, veliki regulativni zakonski potencijali za primenu demokratske kontrole oružanih snaga.


     Pišući o "Društvenim i kulturnim pretpostavkama za promociju i primentu DKOS",Vojin Dimitrijević naglašava da je ustavno pravo, paradoksalno, jedno od najslabijih grana u zakonodavstvu. Prvo, on govori o propasti Vajmarskog ustava, zatim raspravlja o problematici u komunističkim zemljama i, konačno, prikazuje neke aspekte slučaja bivše SFRJ. "U društvima u kojima se tek uspostavlja novi sistem vrednosti, gde je civilno još u senci etnonacionalne i religijske ideologije, civilni faktor rizikuje da izgubi na važnosti ukoliko njegovi principi nisu prihvaćeni", zaključuje Dimitrijević.

     Naznačujući probleme "Relevancije zapadne pravne ekspertize za vladavinu prava u zemljama u tranziciji", Lidija Basta Flajner se prvo bavi glavnim izazovima zapadnog modela ustavne demokratije, što je osnov za odgovarajuću ekspertizu u zemljama u tranziciji, a zatim diskutuje o specifičnim strukturnim problemima u procesu transformacije, u uslovima direktne, kratkoročne vladavine prava, uključujući i njihove efekte na moguću demokratsku kontrolu oružanih snaga. Zaključak se odnosi na "glavne naučene lekcije".Ilona Kiš se bavi "Pravima vojnika u vreme mira: prepreke i mogućnosti za uspostavljanje pravne i vanpravne zaštite u Istočnoj Evropi i centralnim azijskim zemljama". Bogato ilustrovan primerima, prikupljenim tokom implementacije projekta zaštite prava vojnika u ovim zemjama, ovaj prilog nudi i pogled na perspektivu uvodjenja novog, alternativnog sistema žalbi. Piter Rou piše o "Kontroli Evropskog suda za ljudska prava nad oružanim snagama", posebno obrazlažući efekte izvan oružanih snaga (njihovo korišćenje tokom gradjanskih nemira ili oružanog sukoba) i efekte unutar oružanih snaga. Uz primere i komentare, zaključak je da je Sud za ljudska prava u stanju da održi ravnotežu izmedju fundamentalnih interesa države i osnovnih prava pojedinca.

     Prilog Jana Oberga naslovljen je "Demokratija i DKOS u perspektivi civilnog društva: neke kritičke primedbe." Naglašena je potreba da se razmatra DKOS i propituje se koncept oružanih snaga. Razmatra se nekoliko aspekata "zamagljenih" civilno-vojnih odnosa: vojska sve više preuzima civilne funkcije; demokratska zapadna društva su povećala svoje tehničke kapacitete da nadziru javni prostor i nadgledaju sve tipove komunikacija, tehnologija je sve sofisticiranija, dramatično se povećava broj civila stradalih u ratovima, itd. U zaključku, Oberg se bavi razumevanjem post-hladnoratovskog doba i savremenog militarizma.

     Drugi deo knjige, o uspostavljanju DKOS u društvima tranzicije, sadrži nekoliko studija slučaja. "Legalni okvir demokratske kontrole oružanih snaga u Republici Češkoj", prilog Marije Vlahove, daje opis stanja DKOS u ovoj zemlji, opisuje napredak i glavne principe zakonodavne reforme oružanih snaga i nudi pregled zakonskih rešenja pitanja odbrane sa stanovišta principa DKOS. Vlahova zaključuje da je princip civilne kontrole vojske postao zakonski standard u Češkoj, ali podseća da civilna kontrola nije neophodno i demokratska. "Defense community" u ovoj zemlji opisano je kao disperzno i nedovoljno definisano. "Civilna i parlamentarna kontrola vojske: ciljevi i principi zakonskog modela u CIS" naslov je priloga Aleksandra Nikitina. On predstavlja diverzifikovan model civilno-vojnih odnosa i zakonske osnove demokratske kontrole, kao i razloge za uspostavljanja čitavog zakonskog "kišobrana" nad demokratskom kontrolom vojske. Nikitin opisuje zakonodavni mehanizam CIS modela, glavne principe kodifikovane u nacrtu zakona CIS modela, razmatra pojam i definiciju parlamentarne kontrole, princip političke neutralnosti ili depolitizacije, mehanizam parlamentarne kontrole vojne organizacije, budžet i finansiranje kao sredstava kontrole i odredbe koje štite transparentnost. Vaidotas Urbelis razmatra "Demokratizaciju i integraciju: DKOS u baltičkim zemljama". Ističući tezu da DKOS ovde odražava generalni trend demokratizacije u društvu u celini, Urbelis prikazuje razvojne faze i faktore koji su uticali na razvoj civilno-vojnih odnosa. Analizirajući odnos izmedju oružanih snaga i javnosti i zakonski okvir u baltičkim zemljama, on zaključuje da je princip DKOS jasno uspostavljen u zakonskom sistemu ovih država. Zakonske procedure su uglavnom primenjene i u praksi, iako ima i nekih teškoća, naročito na izvršnom nivou.

     U uvodu svoje diskusije o "Civilno-vojnim odnosima i novim zakonskim rešenjima pitanja odbrane i bezbednosti u Bugarskoj", Nansen Behar naglašava da je, uprkos napretku postignutom poslednjih godina, razvoj i efikasno upravljanje demokratskim odnosima izbedju društva i oružanih snaga još uvek jedan od prioriteta u bugarskoj političkoj agendi. Sledi detaljan opis novih dostignuća i teškoća, kao i razmatranje društvenih aspekata civilno-vojnih odnosa i budućih zadataka. "Zakonski aspekti i kontroverze demokratske kontrole oružanih snaga u Sloveniji" je prilog Ljubice Jelušič i Marijana Malešiča. Oni prikazuju koncept civilno-vojnih odnosa u zemljama u tranziciji i analiziraju stvarnu saglasnost i uskladjenost prakse i zakonskih rešenja. Oni daju kratak istorijski osvrt, navode probleme odgovarajućih strateških dokumenata i razmatraju jaz izmedju legalizma i realnosti. Uz diskusiju o podeli na civilnu i vojnu moć, jedan od zaključaka je da je civilna kontrola neprofesionalna. Dimitrios Koukourdinospiše o "Ustavnom pravu i spoljašnjim ograničenjima zakonskog okvira DKOS: slučaj Hrvatske i SR Jugoslavije". Opisana su zakonska rešenja pitanja odbrane u obe zemlje, a posebne ilustracije date su na dijagramima. Ova kratka analiza, kaže Koukourdinos, pokazuje mogućnosti i ograničenja zakonskih normi da obezbede demokratsku kontrolu oružanih snaga. Miroslav Hadžić razmatra "(Ne)mogućnosti lokalnih nevladinih organizacija da utiču na proces donošenja zakona: izmedju manjka volje i manjka znanja". Početna teza se dokazuje na slučaju Srbije/SRJ, a opisano je i njeno civilno-vojno nasledje. Detektujući ustavne kontroverze i dileme koalicije DOS, Hadžić analizira svojstva trećeg sektora u Srbiji, u svetlu civilno-vojnog izazova. U aneksu se mogu naći i preporuke za početne korake radikalnog preoblikovanja vojno-odbrambene sfere koja je u Srbiji/Jugoslaviji neophodna kako bi se dostigli moderni standardi lične, društvene i državne bezbednosti.

     Prilog Džefa Fišera bavi se "Demokratskom kontrolom oružanih snaga na Kosovu", a indikativan je i podnaslov - "Bezbednost u odsustvu države". Ovde je kratak prikaz oružanih snaga: KFOR, UNMIK, Kosovske policije, Kosovskog zaštitnog korpusa i snaga izvan Kosova. Mandat i aktiva medjunarodnih vojnih i policijskih snaga opisuju se kao «znatni». Pregled situacije dat je u 12 ključnih tačaka.

     Uvodnu reč u ovoj knjizi dao je ambasador Teodor Vinkler, direktor Ženevskog centra za demokratsku kontrolu oružanih snaga.

     Na kraju knjige, možete pročitati kratke napomene o autorima, Ženevskom centru za demokratsku kontrolu oružanih snaga i beogradskom Centru za civilno-vojne odnose.

     Urednica izdanja je Biljana Vankovska, profesorka na Filozofskom fakultetu u Skoplju.

     Knjigu možete pročitati u biblioteci Beogradskog centra za bezbednosnu politiku. Sve informacije na office@bezbednost.org.

    • Tagovi: reforma, sektor bezbednosti, kontrola, nadzor, demokratija, demokratizacija, zakon, vladavina prava
  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •