•  
    • O biblioteci
     • O biblioteci

     • U biblioteci BCBP možete pronaći preko 2500 naslova koji obrađuju različite bezbednosne probleme.

   •  
   •  
    • Uslovi korišćenja
     • Uslovi korišćenja

     • Prаvilnik o uslоvimа, nаčinu kоrišćеnjа i zаštiti bibliоtеčkе grаđе doneo je Uprаvni оdbоr BCBP nа оsnоvu člаnа 1. i 10. Zаkоnа о bibliоtеčkој dеlаtnоsti („Sl. Glаsnik RS" br. 34/94, 101/2005).

   •  
   •  
    • Katalog
     • Katalog

     • Pretraživanja svih publikacija koje sadrži biblioteka BCBP je moguće uraditi preko platforme COBISS . COBISS predstavlja organizacioni model povezivanja biblioteka u bibliotečko-informacioni sistem sa uzajamnom katalogizacijom, uzajamnom bibliografsko-kataloškom bazom podataka COBIB i ...

   •