•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Koje promene donosi revizija Akcionog plana za Poglavlje 24 - pravda, sloboda i bezbednost?

  •  
  • Datum: 25. maj 2018.

   Predložene izmene Akcionog plana za poglavlje 24 tema su sastanka koji Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP) organizuje kao koordinator Radne grupe za poglavlje 24 u okviru Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji (NKEU) sa Pregovaračkom grupom za pitanja pravde, slobode i bezbednosti.

   Sastanak o reviziji Akcionog plana za poglavlje 24 na osnovu predloga koje je pripremilo Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) biće održan u petak 25. maja 2018. godine od 10h u Palati „Srbija“ (Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 2, istočno krilo - SIV1, sala broj 129).

   Na sastanku će predstavnici državnih organa zaduženih za sprovođenje reformi u Poglavlju 24 informisati predstavnike građanskog društva o tome koje su ključne novine u Akcionom planu osmišljene kako bi Srbija ispunila prelazna merila postavljena u Zajedničkoj poziciji EU za ovo poglavlje (str. 19-30). Razgovaraće se i o uvidima relevantnim za ovo poglavlje iz nove Strategije proširenja predstavljene u februaru 2018.i Izveštaja o napretku koji je Evropska komisija objavila u aprilu 2018. godine.

   Ukoliko ste zainteresovani da prisustvujete sastanku u delu koji je otvoren za javnost, molimo Vas da nas o tome obavestite mejlom na adresu office@bezbednost.org ili telefonom na broj 381 11 3287 226.

   Prvi deo sastanka biće otvoren za medije i javnost 

   U ovom delu sastanka će se diskutovati o pravcima izmena Akcionog plana u načelu.

   Govore:

   • Sonja Stojanović Gajić, direktorka Beogradskog centra za bezbednosnu politiku i koordinatorka Radne grupe NKEU za poglavlje 24
    • Iz ugla građanskog društva, koje su ključne novine koje je donela Strategija proširenja i izveštaj o napretku u oblastima relevantnim za Poglavlje 24 (Pravda, sloboda i bezbednost)?
    • Šta bi bio uspeh revidiranog akcionog plana za Poglavlje 24?
   • Tanja Miščević, šefica Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji
    • Iz ugla Pregovaračkog tima, koje su ključne novine koje je donela Strategija proširenja u oblastima relevantnim za Poglavlje 24 (Pravda, sloboda i bezbednost) i Poglavlje 23 (Pravosuđe i osnovna prava) i prateći akcioni planovi?
    • Koja je ambicija Vlade Srbije u ispunjavanju uslova za članstvo u EU do 2025. godine najavljena u trećem Nacionalnom programu za usvajanje pravnih tekovina EU usvojenom početkom marta 2018. godine?
    • Do kada i kako će biti spremana revizija akcionih planova za ključna poglavlja za vladavinu prava? Koji su sledeći koraci u pripremi izmenjene verzije akcionih planova (dinamika konsultacija unutar Vlade, dobijanje mišljenja EU...)?
    • Kako će se osigurati da se izmenjeni rokovi aktivnosti za Poglavlje 24 poštuju?
    • Do kada želimo da budemo spremni da tražimo merila za zatvaranje poglavlja 24?
   • Zoran Lazarov, predsednik Pregovaračke grupe za poglavlje 24, Ministarstvo unutrašnjih poslova
    • Šta su nalazi analize o sprovođenju prethodne verzije Akcionog plana? U kojim oblastima je bilo najviše poteškoća i kako će biti otklonjene izmenama Akcionog plana?
    • Koje su ključne novine revidiranog Akcionog plana za Poglavlje 24? Koji su najvažniji ciljevi i aktivnosti uneti da bi se obezbedilo ispunjenje prelaznih merila?
    • Na osnovu kojih kriterijuma je doneta odluka o pomeranju rokova? Kako će se osigurati da se novousvojeni rokovi poštuju?
    • Kolika je ažurirana procena troškova sprovođenja reformi najavljenih u Akcionom planu za Poglavlje 24? Koji deo tih troškova će biti pokriven iz budžeta Srbije, a koji iz EU sredstava (budžetska pomoć, IPA i drugi fondovi), a koji kroz podršku drugih donatora?
    • Pored informacija o ispunjenosti aktivnosti, kada i kako se planira procena uticaja na nivou ciljeva?
    • Koje su aktivnosti sprovedene u sklopu reforme policije kao preduslova za reforme u većini potpoglavlja unutar Poglavlja 24?
    • Kako da izvori provere budu dostupni i građanskom društvu i medijima zainteresovanim za praćenje reformi npr. nacrti strategija, podzakonskih akata koja su izrađena?

   Drugi deo sastanka

   U zatvorenom delu sastanka koordinatori za potpolitike u okviru Poglavlja 24 predstaviće ključne izmene Akcionog plana u pojedinačnim oblastima.

   • Pravosudna saradnja u građanskim, krivičnim i trgovinskim stvarima, Nikola Naumovski, Ministarstvo pravde
   • Policijska saradnja, Sergej Uljanov, Ministarstvo unutrašnjih poslova
   • Borba protiv organizovanog kriminala, Gordana Janićijević, Republičko javno tužilastvo
   • Borba protiv droga, Ana Zrnić, Ministarstvo unutrašnjih poslova
   • Falsifikovanja evra, Dejan Rastović, Ministarstvo unutrašnjih poslova
   • Carinska saradnja, Rade Knežević, Uprava carina, Ministarstvo finansija
   • Borba protiv terorizma, Igor Kecojević, Bezbednosno-informativna agencija
   • Vizna politika, Goran Savić, Ministarstvo spoljnih poslova
   • Migracije,  Zorica Vulić, MUP
   • Azil, Emilija Joksić, MUP
   • Spoljne granice i Šengen, Radiša Ristović, MUP
   Nacionalni konvent o Evropskoj uniji je stalno, institucionalizovano telo u okviru koga se se vodi tematski strukturisana debata između predstavnika državne administracije, nevladinih organizacija, političara, stručnjaka, profesionalnih organizacija i šire javnosti o pristupanju Srbije Evropskoj uniji. NKEU se sastoji od 21 radne grupe koje tematski pokrivaju svih 35 poglavlja pravne tekovine EU. BCBP je koordinator Radne grupe za poglavlje 24.
  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •